Algemene Leveringsvoorwaarden:

 

Badkamer-voordeel Tiel

Hierna te noemen: Badkamer-voordeel

1.  Algemeen

1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere offerte en overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Badkamer-voordeel, optreedt als leverancier of dienstverlener jegens een opdrachtgever.

1.2. Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op de onder 1.1. genoemde transacties, tenzij deze voorwaarden of een of  meerdere bepalingen daarvan door Badkamer-voordeel uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wijzigingen in de tussen Badkamer-voordeel en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien  zij schriftelijk tussen Badkamer-voordeel en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.  Aanbiedingen

2.1. Alle door of namens Badkamer-voordeel gedane mondeling of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een offerte is gedaan met een in die offerte concreet  genoemde acceptatietermijn.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3. Opdrachten en orders met vermelding van een concreet aangegeven opdracht of (hoeveelheid) product zijn voor Badkamer-voordeel eerst bindend, wanneer deze door  Badkamer-voordeel schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven opdachten aan Badkamer-voordeel berust bij de opdrachtgever. Zolang dergelijke opdrachten niet door Badkamer-voordeel schriftelijk zijn bevestigd, berust bij de opdrachtgever het bewijs van de opdrachtverstrekking en de naar aanleiding daarvan gemaakte afspraken.

2.5. Een door Badkamer-voordeel  gemaakte schatting van een met een order gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend. De opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

2.6. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, promotiemateriaal, alsmede andere door Badkamer-voordeel verstrekte gegevens voor commerciële doeleinden binden Badkamer-voordeel niet, tenzij Badkamer-voordeel dit schriftelijk aan opdrachtgever heeft gegarandeerd.

3.  Intellectuele eigendomsrechten.

3.1. Het auteursrecht van door Badkamer-voordeel ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s en modellen, blijft te allen tijde bij Badkamer-voordeel   berusten. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de schetsen, tekeningen, foto’s en modellen etc. te gebruiken voor het doel, waarvoor deze door Badkamer-voordeel aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze aan derden over te dragen, dan wel wijzingen daarin aan te brengen.

3.2.  Indien opdrachtgever in strijd handelt met het onder 3.1. bepaalde, is Badkamer-voordeel gerechtigd volledige vergoeding van de schade te vorderen van opdrachtgever als  gevolg van dergelijke overtredingen.

4.  Prijzen

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn weergegeven in geldig Nederlandse valuta en inclusief B.T.W., tenzij anders overeengekomen.

4.2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en prijzen.

4.3. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid, brancheorganisatie of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, tarieven of sociale bepalingen,  heeft Badkamer-voordeel het recht deze door middel van een nadere prijsstelling te verdisconteren. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen  kunnen worden verrekend.

4.4. Indien de prijsverhoging op basis van de voorgaande leden, meer dan 15 % bedraagt, is opdrachtgever bevoegd een dergelijke verhoging binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling  daarvan, te annuleren.

5.  Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst tussen Badkamer-voordeel en een opdrachtgever wordt eerst bindend voor Badkamer-voordeel  nadat de offerte van Badkamer-voordeel  door de opdrachtgever is geaccepteerd, dan wel Badkamer-voordeel een geplaatste opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen van opdrachtgever in de offerte of de opdrachtbevestiging maken de overeenkomst ongeldig, tenzij dergelijke wijzigingen alsnog schriftelijk door Badkamer-voordeel worden geaccepteerd.

5.2. Elke met Badkamer-voordeel aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Badkamer-voordeel van voldoende kredietwaardigheid van de  opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Badkamer-voordeel

5.3. Badkamer-voordeel is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, een aanbetaling van maximaal 25 % te vragen, waarbij bij gebreke van betaling geen overeenkomst tot stand komt.

5.4. Afspraken of overeenkomsten met (ondergeschikte) leden van het personeel van Badkamer-voordeel binden Badkamer-voordeel niet, voor zover dit door Badkamer- voordeel niet schriftelijk is bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen, alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan daarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij acceptatie door Badkamer-voordeel de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen die zijn aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat door de verandering de overeengekomen levertijd door Badkamer-voordeel  buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overeenkomst.

6.  Levering en leveringstermijnen

6.1. De opdrachtgever is verplicht Badkamer-voordeel tijdig de nodige instructies te verschaffen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

6.2. De opdrachtgever dient de zaken terstond na aankomst daarvan op de plaats van uitvoering van de opdracht in ontvangst te nemen.

6.3. Opgegeven (lever) termijnen gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij een uitdrukkelijke leveringstermijn schriftelijk tussen Badkamer-voordeel en opdrachtgever als fatale termijn is overeengekomen.

6.4. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door Badkamer-voordeel aangeschafte, dan wel geleverde zaken, inclusief de inmiddels gemaakte kosten, over te nemen. Voorts zal de opdrachtgever wegens schadeloosstelling verschuldigd zijn 1/3 van de overeengekomen totaalprijs, onverminderd het recht van Badkamer-voordeel om volledige nakoming van de overeenkomst, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Oplevering

7.1. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid op het tijdstip waarop Badkamer-voordeel  dit aan de opdrachtgever schriftelijk, dan wel mondeling, te kennen heeft gegeven.

7.2. Indien een bepaalde datum van oplevering of voltooing van de opdracht is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die niet voor rekening van Badkamer-voordeel of voor diens rekening komt. Tot dergelijke omstandigheden worden in ieder geval de omstandigheden gerekend die vermeld staan in 8.2.

8. Overmacht

8.1. Badkamer-voordeel is gerechtigd om zonder ingebreke te zijn, de aflevering of voltooing van de opdracht, de door de opdrachtgever gekochte zaken, dan wel de oplevering van de geoffreerde diensten op te schorten indien als een direct of indirect gevolg van een of meer in 8.2. vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien – redelijkerwijs de zaken of geoffreerde diensten niet of niet tijdig kunnen worden geleverd.

8.2. Van overmacht aan de zijde van Badkamer-voordeel is sprake, indien Badkamer-voordeel na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of  voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, transportbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Badkamer-voordeel ontstaan.

8.3. Indien door overmacht als bedoeld in 8.2. de levering of voltooing van de opdracht meer dan 14 dagen vertraagd wordt, zijn zowel Badkamer-voordeel als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft Badkamer-voordeel slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

9.  Eigendomsoverbehoud

9.1. Badkamer-voordeel blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken aan de opdrachtgever, voor zover individualiseerbaar, totdat de opdrachtgever alle vorderingen van Badkamer-voordeel, die de tegenprestatie vormen van geleverde zaken en/of diensten, heeft voldaan. Zolang de zaken nog eigendom zijn van Badkamer-voordeel is Badkamer-voordeel bij niet nakoming door de opdrachtgever van een door hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent daaraan in dat geval zijn volledige medewerking.

9.2. Badkamer-voordeel is gerechtigd de zaken waarvan zij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat opdrachtgever al zijn vorderingen heeft  betaald, hetzij deze aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst voor zover het zaken betreffen in mindering strekt op de vorderingen van Badkamer-voordeel die nog voldaan moeten worden door de opdrachtgever.

10.  Reclames

10.1. Opdrachtgever is verplicht terstond, na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Badkamer-voordeel terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

10.2. Eventuele reclames ter zake van gebreken, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de dag der levering, c.q. oplevering, schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Manco’s, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn, vervalt ieder recht op reclame.

10.3. In geval er een tijdige en naar het oordeel van Badkamer-voordeel gegronde reclame is gedaan door de opdrachtgever ter zake van het gebrek, in relatie tot overeengekomen kwaliteit of hoeveelheid c.q. de aard van de dienstverlening, zal Badkamer-voordeel zich beijveren op de kortst mogelijke termijn dit gebrek te verhelpen. De opdrachtgever verplicht zich aan Badkamer-voordeel in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

10.4. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen, dienen deze binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Badkamer-voordeel te worden gebracht. Reclames die Badkamer-voordeel na het verstrijken van de voornoemde termijn van 8 dagen bereiken, worden door Badkamer-voordeel niet meer in behandeling genomen. De  opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel.

10.5. Retourzendingen door de opdrachtgever zijn slechts toegestaan indien Badkamer-voordeel daarvoor uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

10.6. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

10.7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring.

11.  Betaling

11.1. Alle goederen en/of diensten geleverd door Badkamer-voordeel geschieden onder rembours.

11.2. Tenzij Badkamer-voordeel tegen contante betaling levert of dienst verleent aan opdrachtgever, dient betaling zonder enige korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Afwijking van voornoemde betalingstermijn is slechts mogelijk, indien dit tussen de opdrachtgever en Badkamer-voordeel  schriftelijk nader overeengekomen is.

11.3. Als plaats van betaling geldt de plaats waar de bankinstelling, waarmee Badkamer-voordeel relaties onderhoudt, gevestigd is.

11.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.

11.5. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling, met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is  verstreken, tot aan de datum van betaling aan Badkamer-voordeel over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

11.6. In geval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd bij inschakeling van een  bijstandsverlener door Badkamer- voordeel. Deze incassokosten worden berekend volgens het met deze rechts-bijstandsverlener overeengekomen (incasso)tarief, gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 115,00. Daarnaast draagt de opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter  verkrijging van betaling indien daartoe door Badkamer-voordeel wordt overgegaan.

11.7. Indien de opdrachtgever een surseance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling er een aanvraag tot faillissement tegen hem wordt ingediend, ten  laste van hem beslagen worden gelegd of anderszins gerede twijfel rijst ten aanzien van zijn kredietwaardigheid, dan wel de opdrachtgever in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling van een of meer facturen na ingebrekestelling, is Badkamer-voordeel onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigde:

 a. de nog te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever naar elders te vervoeren en op te slaan, of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;

 b. alle verder leveranties, onverschillig uit welk contract, direct op te schorten;

 c. alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, en de geleverde zaken terug te nemen;                         

 d. voor de aflevering volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

11.8. In geval de opdrachtgever in verzuim is wegens omstandigheden als vermeld in 11.6. worden alle vorderingen van Badkamer-voordeel op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

12. Aansprakelijkheid:

12.1.Badkamer-voordeel aanvaardt geen aansprakelijkheid in het kader van levering of dienstverlening, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de  zijde van Badkamer-voordeel. Het door Badkamer-voordeel te betalen bedrag aan schadevergoeding zal in dat geval beperkt zijn tot maximaal het bedrag van  de offerte dan wel  het bedrag waarvoor een afgesloten verzekering van Badkamer-voordeel ter zake aansprakelijkheid uitkering verleent.

12.2. Badkamer-voordeel aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van het feit dat de levering of de oplevering een gebrek  vertoont of heeft, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat Badkamer-voordeel  met het gebrek vooraf bekend is geweest.

12.3. Badkamer-voordeel is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- en of gevolgschade van een opdrachtgever, behoudens bewijs van opzet of grove schuld aan de zijde van Badkamer- voordeel van de zijde van de opdrachtgever.

13. Garantie:

13.1. Afgezien van fabrieks- en/of importeursgarantie wordt voor geleverde zaken door Badkamer-voordeel geen afzonderlijke garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de  aan de opdrachtgever verstrekte handleidingen en technische specificaties,

13.3.Garantie, in welke vorm ook, heeft nimmer betrekking op andere zaken of diensten dan het door Badkamer-voordeel geleverde product en de door Badkamer-voordeel zelf uitgevoerde  werkzaamheden.

13.4.Verleende garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever de verleende dienst of het geleverde product:

a. zelf wijzigt en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laten verrichten buiten Badkamer-voordeel om;

b. voor andere dan de normaal beoogde doeleinden gebruikt;

c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Badkamer-voordeel en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14.2.  Een geschil voortvloeiende uit de tussen Badkamer-voordeel en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen de incasso van een vordering, zal  uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, zulks met uitzondering van die geschillen welke tot die  bevoegdheid van de  Kantonrechter behoren.